Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in C:\xampp\htdocs\wp-config.php on line 6
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตอิงโขง “วันแห่งเกียรติยศ หัวใจสีแดง”  ประจำปี 2566

โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยาเขตอิงโขง “วันแห่งเกียรติยศ หัวใจสีแดง”  ประจำปี 2566

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแนวทางดำเนินงานวิธีประเมิน ตำแหน่งวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่อสร้างวินัยการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

คณะครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่อสร้างวินัยการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ

รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 ระดับเพชร

รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 ระดับเพชร

วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565