สพม.36 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more